...

Leveringsvoorwaarden

De kleine lettertjes.

Algemene voorwaarden Wimzelf

Laatste wijziging: 1-11-2015.

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: degene die aan Wimzelf de opdracht geeft tot het vervaardigen van zaken en/of verrichten van werkzaamheden.
Wimzelf: de organisatie die een opdracht van de opdrachtgever gaat uitvoeren na uitbrengen van een offerte.
Overeenkomst: de tussen Wimzelf en opdrachtgever gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Algemeen

2-1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere door Wimzelf uitgebrachte offerte of aanbieding en op alle tussen Wimzelf en een opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.
2-2. De opdracht of reservering van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Wimzelf algemene voorwaarden. Bijzondere van Wimzelf voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

3-1. Offertes van Wimzelf zijn uitsluitend bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn gedaan. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. Aanvaarding van een offerte is slechts geldig indien de offerte in haar geheel wordt geaccepteerd. Een niet integrale acceptatie van een offerte wordt beschouwd als een tegenaanbod of opdracht, in welk geval het bepaalde in lid 2 van toepassing is.
3-2. Wimzelf heeft het recht een rechtstreekse opdracht te weigeren of een tegenbod niet te aanvaarden. Een integraal, binnen de geldigheidstermijn aanvaard aanbod kan niet worden geweigerd.
3-3. Door Wimzelf in een offerte verstrekte gegevens blijven haar eigendom en mogen niet aan derden kenbaar worden gemaakt. Wimzelf is niet aansprakelijk voor kennelijke vergissingen in berekeningen, prijscouranten, tekeningen of andere op de offerte betrekking hebbende bescheiden.

Artikel 4: Overeenkomsten

4-1. De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Wimzelf door zijn schriftelijke bevestiging.
4-2. Een rechtstreekse opdracht of tegenaanbod wordt aanvaard middels verzending van een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever.
4-3. Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd, zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen of andere rechtverkrijgenden.
4-4. Elke met hem aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Wimzelf zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
4-5. Wimzelf is gerechtigd bij of na het aangaan van de opdracht alvorens (verder) te presteren van opdrachtgever zekerheid te eisen dat alle verplichtingen, waaronder de betalingsverplichtingen, zal worden voldaan.

Artikel 5: Wijziging/annulering van de overeenkomst

5-1. Wijziging of annulering van een opdracht om welke reden dan ook dient schriftelijk te worden gedaan aan Wimzelf en behoeft haar schriftelijke instemming.
5-2. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en partijen de wijziging cq aanvulling hebben geaccordeerd.
5-3. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, welke door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
5-4. In geval van eenzijdige, niet door deze voorwaarden toegestane annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is deze schadevergoeding verschuldigd terzake van door Wimzelf gemaakte kosten en geleden winstderving.

Artikel 6: Prijs

6-1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. Betalingen van opdrachtgever aan Wimzelf dienen inclusief BTW te geschieden op een door Wimzelf aan te wijzen bank- of girorekening.
6-2. De prijs die Wimzelf geeft voor de te verrichten prestatie geldt enkel en alleen voor de prestatie conform de offerte.
6-3. Ingeval in de offerte vermeld staat dat de opdracht wordt verricht op basis van een urencalculatie zal de prijs van de opdracht bepaald worden door het aantal uren dat aan de opdracht besteed is. Het aantal uren dat in een dergelijke offerte genoemd staat is het aantal begrote uren. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 7: Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt Wimzelf om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Wimzelf gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 8: Informatieoverdracht

8-1. Opdrachtgever zal aan Wimzelf tijdig alle benodigde data en overige gegevens voor het uitvoeren van de opdracht ter beschikking stellen.
8-2. Opdrachtgever zal zich inspannen zijn medewerking te verlenen tot herstel en of aanpassing van fouten en of onduidelijkheden of andere defecten in data en overige gegevens voor het uitvoeren van de opdracht. Wimzelf is niet aansprakelijk voor fouten, onjuistheden of andere defecten en kan niet op enigerlei wijze toerekenbaar tekort komen indien opdrachtgever niet of onvoldoende meewerkt aan herstel.
8-3. Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in de door Wimzelf niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of overige gegevens die mondeling of door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals daar zijn fax, telefoon, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 9: Prijswijziging

9-1. Onduidelijke tekst, databestanden of foutieve wijze van aanlevering door de opdrachtgever die Wimzelf tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken, zijn grond voor verhoging van de afgesproken prijsovereenkomst.
9-2. Wimzelf is gerechtigd de overeengekomen prijsovereenkomst te verhogen c.q. te verlagen indien de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.
9-3. Wimzelf is gerechtigd om de diensten en tarieven eenzijdig te wijzigen.

Artikel 10: Betaling

10-1. Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10-2. Wimzelf is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
10-4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van EUR 50,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Wimzelf zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11-1. Zolang Wimzelf geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Wimzelf.
11-2. Wimzelf heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
11-3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 12: Termijn van levering

12-1. Een door Wimzelf opgegeven termijn van levering heeft, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aangegeven, slechts een indicatieve strekking. De rechtsgeldigheid van de uiterste termijn van levering vervalt op het moment dat de opdrachtgever wijzigingen in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Wimzelf in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk vastgestelde leveringstermijn.
12-2. Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Wimzelf gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig is om een tijdige levering door Wimzelf mogelijk te maken, in het bijzonder het beantwoorden van vragen en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen van data en overige gegevens voor het uitvoeren van de opdracht.
12-3. Bij niet naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling nodig is. Wimzelf is bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Wimzelf de overeenkomst alsnog binnen redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 13: Reclame

13-1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Wimzelf terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering Wimzelf wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt. dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
13-2. Wimzelf dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen wordt ondertekend.
13-3. Indien de reclame naar het oordeel van Wimzelf c.q. de onafhankelijk deskundige juist is, zal Wimzelf hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Wimzelf is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht. Tevens wordt hierbij verwezen naar art. 21-4 van deze algemene voorwaarden.
13-4. De prestatie van Wimzelf geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, het heeft bewerkt of verwerkt.

Artikel 14: Drukproeven of andere proeven

14-1. Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Wimzelf ontvangen druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en deze met bekwame spoed aan Wimzelf terug te zenden.
14-2. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning dat Wimzelf de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden correct heeft uitgevoerd.
14-3. Wimzelf is niet aansprakelijk voor fouten, afwijkingen en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
14-4. Elke op verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt in rekening gebracht tenzij van te voren uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven zijn inbegrepen.

Artikel 15: Intellectuele eigendom

15-1. Opdrachtgever garandeert Wimzelf dat door de nakoming van de overeenkomst en met name het openbaar maken van de van opdrachtgever ontvangen zaken zoals informatiedragers en databestanden geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 met betrekking tot de onrechtmatige daad.
15-2. Opdrachtgever vrijwaart Wimzelf zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of andere regelgeving geldend kunnen maken.
15-3. Indien de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Wimzelf bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Wimzelf door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Wimzelf de opdracht alsnog binnen redelijke termijn uitvoeren.
15-4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, blijft Wimzelf steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals ontwerptekeningen detailtekeningen, computerprogrammatuur, databestanden en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
15-5. Wimzelf heeft het recht ontwikkelde en uitgevoerde werken zelf te gebruiken als promotiemateriaal ten aanzien van derden.
15-6. De door Wimzelf volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals ontwerptekeningen, detailtekeningen en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorende gedeelte daarvan mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Wimzelf bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
15-7. Opdrachtgever verkrijgt na levering het niet exclusieve recht tot gebruik van de door Wimzelf in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik van de geleverde zaken houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van het productieproces.

Artikel 16: Eigendom productiemiddelen etc.

16-1. Alle door Wimzelf vervaardigde zaken zoals modellen, fotomateriaal, beeldmateriaal, computerprogrammatuur en databestanden blijven het eigendom van Wimzelf, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
16-2. Wimzelf is niet gehouden de in lid 1. van dit artikel bedoelde zaken af te geven.
16-3. Wimzelf is niet gehouden de in lid 1. van dit artikel bedoelde zaken te bewaren. Indien Wimzelf en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door Wimzelf zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Wimzelf instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht

17-1. Wimzelf zal de door opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
17-2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel draagt opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1. bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
17-3. Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er bij levering aan Wimzelf een kopie van de afgedragen zaken aanwezig is. Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Wimzelf verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dit geval dient opdrachtgever Wimzelf op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
17-4. Opdrachtgever verleent Wimzelf pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Wimzelf door hem in de macht van Wimzelf worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Wimzelf verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 18: Door opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

18-1. Indien opdrachtgever met Wimzelf is overeengekomen dat opdrachtgever materiaal ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. Opdrachtgever zal van Wimzelf daartoe instructies ontvangen.
18-2. Opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. Opdrachtgever zal hiertoe de opgave van Wimzelf vragen. Opdrachtgever staat ervoor in dat Wimzelf hiervoor een voldoende hoeveelheid zal ontvangen.
18-3. Wimzelf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dit zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Wimzelf onoverzienbare verwerkingsmogelijkheden voortvloeiend uit de aard van de door opdrachtgever aangeleverde materialen en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan Wimzelf getoonde monster en het later door opdrachtgever voor de oplage aangeleverd materiaal.
18-4. Wimzelf staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, glans, kleur, licht of kleurechtheid of slijtvastheid indien opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

Artikel 19: Vrijwaring

19-1. Opdrachtgever vrijwaart Wimzelf voor alle aanspraken die enige derde zou kunnen doen gelden in verband met de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten die in verband met de overeenkomst door opdrachtgever aan Wimzelf zijn verstrekt.
19-2. Indien Wimzelf terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en Wimzelf alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 20: Overmacht

20-1. Tekortkomingen van Wimzelf in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
20-2. Tekortkomingen van Wimzelf in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare Nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen worden aangemerkt als niet aan Wimzelf toe te rekenen en geven opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
20-3. Tekortkomingen van Wimzelf in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van ziekte of een ongeval kunnen niet aan hem worden toegerekend.

Artikel 21: Aansprakelijkheid

21-1. Wimzelf is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
21-2. Wimzelf is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van opdrachtgever.
21-3. Wimzelf is niet aansprakelijk voor schade aan door hem van opdrachtgever ontvangen en door Wimzelf te bewerken of te verwerken producten, indien opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en eventuele oppervlaktebewerkingen.
21-4. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van Wimzelf uit welke hoofde ook te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Wimzelf betaling ontvangt op grond van de door haar gesloten verzekering

Artikel 22: Toepasselijk recht

Op alle door Wimzelf gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23: Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Wimzelf, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Terug